Электронная подписка

По всем вопросам обращайтесь по эл. адресу: drugba158@ukr.net

... Читать полностью...

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетного запиту до проекту районного бюджету на 2017 рік та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                                                 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                       ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

                                                                           НАКАЗ

               

05.09.2016                                                м. Болград                                                                 № 29

 

Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних

запитів до проекту районного бюджету на 2017 рік та

прогнозу районного бюджету на наступні за плановим

два бюджетні періоди

 

      Відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», з метою запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів,  для забезпечення єдиного підходу до всіх розпорядників бюджетних коштів щодо формування показників проекту районного бюджету

 

      НАКАЗУЮ:

 

      1. Затвердити інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2017 рік та  прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (додається).

 

      2. Заступнику начальника – начальнику бюджетного відділу  Аджийській В.Ф. довести інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2017 рік та  прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди до головних розпорядників коштів районного бюджету.

     

     3. Наказ набирає чинності з моменту опублікування в районній газеті «Дружба».

 

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                                   В.Ф. Аджийська


                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Наказ

                                                                                     начальника фінансового управління

                                                                                              Болградської районної державної

                                                                                              адміністрації від

                                                                                     05.09.2016 року  № 29

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетного запиту

до проекту районного бюджету на 2017 рік та прогнозу

районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію щодо підготовки бюджетних запитів розроблено на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових ( у тому числі граничних обсягів видатків загального фонду районного бюджету на плановий бюджетних період та індикативних прогнозних показників обсягів видатків загального фонду районного бюджету  на наступні за плановим бюджетні періоди та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

1.2. Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на плановий рік доводяться до головного розпорядника загальною сумою. Головний розпорядник коштів здійснює розподіл граничного обсягу з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку району, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності.

1.3. Обсяг видатків спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» з урахуванням внесених змін.

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах.

1.4. Форми складаються послідовно, тобто форма 2017-2 складається на підставі показників форми 2017-1 і лише після їх заповнення, у разі необхідності, заповнюється форма 2017-3.

1.5. З метою співставлення та аналізу показників видатків  за різні бюджетні періоди звітні показники за минулий рік та показники, затверджені рішенням про районний бюджет  на поточний рік, мають бути розподілені за бюджетними програмами планового року.

У разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника та відсутності відповідної бюджетної програми у плановому році (зокрема внаслідок припинення дії окремих бюджетних програм):

затверджені показники наводяться за окремими бюджетними програмами (згідно з рішенням про районний бюджет  на поточний рік);

звітні показники мають бути розподілені за бюджетними програмами поточного року, а у разі відсутності відповідних бюджетних програм у поточному році – наводяться за окремими бюджетними програмами.

Звітні та затверджені дані про доходи, видатки, повинні бути приведені відповідно до класифікації доходів, економічної класифікації видатків бюджету з урахуванням змін, якщо такі були внесені протягом минулого та поточного років до цих видів бюджетної класифікації.

1.6. Для заповнення форм бюджетного запиту на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, використовуються дані звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби, та показники, затверджені розписом районного бюджету  на поточний рік (з урахуванням внесених змін).

1.7. У формі 2017-2 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду – відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету;

видатки – за кодами економічної класифікації: 2110, 2120, 2200 (з них: 2220, 2230), 2250, 2260, 2270 (у розрізі), 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2700, 2630, 3110, 3120, 3130, 3150, 3160, 3210, 3220, 3240, 3230, 9000;

1.8. Розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених Президентом та Урядом на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди. Такий розподіл повинен враховувати необхідність зменшення заборгованості минулих бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

1.9. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого не відповідає вимогам інструктивного листа щодо підготовки бюджетних запитів, фінансове управління має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансове управління має право самостійно внести необхідні корективи у бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

1.10. Бюджетні запити складаються всіма розпорядниками і подаються до фінансового управління головними розпорядниками.

1.11. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

1.12. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів від 15.11.2010 № 1370, зареєстрованим у Мін’юсті 30.11.2010 за № 1201/18496, може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

1.13. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог інструктивного листа щодо підготовки бюджетних запитів та цієї Інструкції може бути прийняте рішення щодо не включення бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.14. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 2016-2, буде використовуватись для формування паспорту бюджетної програм відповідно до наказу Мінфіну від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Мін'юсті 21.01.2003 за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19 зі змінами).

1.15 Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої (наприклад, «57,8 тис.грн.»).

 

2. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ: загальний (Форма 2017-1)

2.1. Форма 2017-1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника.

2.2. У формі 2017-1: визначається мета (місія) головного розпорядника, його стратегічні цілі та завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями.

2.3. У пункті 2 необхідно чітко визначити мету (місію), яку головний розпорядник коштів передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, а також навести нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється його діяльність.

  • Мета (місія) головного розпорядника – це те, чого намагається досягнути головний розпорядник шляхом виконання всіх своїх бюджетних програм у довгостроковому періоді.

Мета (місія) визначає основне призначення головного розпорядника і його роль у реалізації державної політики у відповідній сфері.

При визначенні мети (місії) на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно керуватися такими критеріями: 1) мета (місія) повинна відповідати пріоритетним напрямам розвитку відповідної галузі, затвердженим відповідними актами; 2) формулювання повинно бути чітким та лаконічним; 3) мета (місія) повинна бути пов’язана з досягненням певного результату; 4) мета (місія) повинна охоплювати всю діяльність головного розпорядника, але не бути роздробленою та численною.

2.4. Пункт 3 містить інформацію про завдання та очікувані результати діяльності головного розпорядника бюджетних коштів, визначені планами його діяльності на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

  • Завдання головного розпорядника – конкретні цілі діяльності головного розпорядника, яких необхідно досягнути у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Завдання визначають шляхи досягнення стратегічних цілей головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів.

Завдання формуються головними розпорядникам з урахуванням наказу Міністерства економіки від 16.04.2011 № 327 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим».

При визначенні завдань необхідно керуватись такими критеріями: 1) завдання мають бути встановлені для кожного виду діяльності головного розпорядника та відповідати їм; 2) можливість перевірки завдань за допомогою індикаторів (результатів); 3) чіткий зв'язок завдань з метою (місією) діяльності головного розпорядника; 4) реалістичність завдань; 5) завдання мають бути чітко сформульованими та конкретними.

Завдання в сукупності повинні охоплювати усі напрями діяльності головного розпорядника, необхідні для досягнення його мети (місії) та формуватися виходячи із пріоритетів розвитку галузей економіки (сфер діяльності), які відносяться до сфери компетенції головного розпорядника.

При визначенні завдань має враховуватися необхідність забезпечення підзвітності і відповідальності за їх реалізацію відповідно до структури головного розпорядника бюджетних коштів і відповідно до покладених на нього функцій. Для кожного завдання мають бути приведені очікувані результати, що відображатимуть рівень його виконання у відповідному бюджетному періоді.

  • Показники результату діяльності головного розпорядника – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником завдань його діяльності за рахунок бюджетних коштів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

При визначенні показників результатів діяльності головного розпорядника (очікуваних результатів) необхідно дотримуватися таких підходів: 1) наявність зв’язку очікуваного результату із завданням головного розпорядника; 2) очікуваний результат повинен характеризувати прогрес у виконанні завдання; 3) вибір результатів необхідно здійснювати, виходячи з необхідності накопичення даних і забезпечення порівнянності показників; 4) очікувані результати у подальшому мають розкриватися результативними показниками відповідних бюджетних програм; 5) можливість відстеження процесу виконання завдань у динаміці;  6) способи збору і обробки показників повинні враховувати можливість перевірки їх точності та підтверджуватися офіційною статистичної та фінансовою інформацією; 7) можливість застосування очікуваних результатів в процесі прийняття управлінських рішень.

Для кожного завдання повинно бути визначено не більше п’яти показників результатів його виконання.

При заповненні таблиці пункту 3 головний розпорядник визначає завдання та відповідні очікувані показники результату на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди. При цьому обов’язково наводяться очікувані показники результату на поточний рік (згідно з паспортом бюджетної програми) та фактичні – за минулий рік.

 

2.5. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.  

            У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі (з урахуванням капітальних видатків);

            у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (з урахуванням внесених змін), з урахуванням капітальних видатків;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.

При цьому обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “Всього” у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені фінансовим управлінням головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

При введенні у графу 1 таблиці коду програмної класифікації автоматично проставляються у графах 2-4, 6 відповідно: найменування бюджетної програми, назва відповідального виконавця, код функціональної класифікації, до якого належить бюджетна програма, та обсяг видатків загального фонду, затверджений на поточний рік.

 У разі якщо головний розпорядник збільшує/зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків/надання кредитів між бюджетними програмами, пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині реалізації цих бюджетних програм в обсягах, менших, ніж у поточному році, а бюджетних програм, які пропонується збільшити, в обсягах, більших, ніж у поточному році.

 

3. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ: індивідуальний (Форма 2016-2)

3.1. Форма 2017-2 є логічним продовженням форми 2017-1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.

Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та  наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми.

3.2. Інформація, що наводиться у пункті 3 форми 2017-2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пунктах 2 і 3 форми 2017-1.

У підпункті 3.1. пункту 3 визначається мета бюджетної програми, строки її реалізації та завдання на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

Завдання бюджетної програми - чіткий, конкретний, спрямований на досягнення мети, результативних показників та інших характеристик бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці.

У підпункті 3.2. вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми.

Інформація, наведена у пункті 3, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

3.3. У пункті 4 приводяться усі надходження, що будуть спрямовані на виконання бюджетної програми.

Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 3, 6, 9 підпункту 4.1 та графах 3, 6 підпункту 4.2 автоматично будуть проставлені показники, наведені у пункті 4 форми 2017-1 у рядку відповідної програми у графах 5, 6, 7, 8, 9.

Стосовно надходжень спеціального фонду бюджету:

У підпункті 4.1 визначаються показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду за таким переліком:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) - це кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ;

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200) – кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень тощо. У разі створення для провадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету.

плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300).

Бюджетні установи отримують у повному обсязі плату за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом;

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (код 25010400) – кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи;

благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) – всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів;

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200). Також сюди відносяться інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, у тому числі на спорудження житлових будинків;

кошти, що отримують вищі професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код 25020300).

Власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо), про яку обов’язково слід навести інформацію під час заповнення пункту 13. При заповненні цього підпункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

інші доходи спеціального фонду, визначені рішеннями про районний бюджет на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у плановому році;

                    кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних та інституційних проектів (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201).

Для визначення загального обсягу у рядку “ВСЬОГО” за минулий рік до підсумку обсягів надходжень за вище зазначеним переліком додається різниця між залишками бюджетних коштів на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200) та залишками на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100).

При визначенні загального підсумку у рядку “ВСЬОГО” за минулий рік додається різниця між залишками коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200);

У графі 4 підпункту 4.1 (звіт) зазначається обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання бюджетної програми за минулий рік відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі;

у графі 7 (затверджено) – обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання бюджетної програми, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік (з урахуванням внесених змін)

у графі 10 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання даної бюджетної програми на плановий рік.

У підпункті 4.2 визначаються прогнозні обсяги надходжень до спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000), інші джерела власних надходжень бюджетних установ (код 25020000), інші доходи спеціального фонду, визначені рішеннями про районний бюджет на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Слід відмітити, що обсяги надходжень до спеціального фонду в минулому році, на плановий рік і наступні за плановим два бюджетні періоди та обсяг спеціальних видатків/надання кредитів відповідно в минулому році, на плановий рік і в наступних за плановим двох бюджетних періодах повинні співпадати.

3.4. У пункті 5 в таблицях викладу запиту видатків (підпункт 5.1)/надання кредитів (підпункт 5.2) на плановий рік та викладу запиту видатків (підпункт 5.3)/надання кредитів (підпункт 5.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно внести показники видатків/надання кредитів відповідно за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування.

Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету:

сума показників видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 9 підпунктів 5.1 і 5.2 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 5, 6, 7 пункту 4 форми 2015-1 для відповідної бюджетної програми, і показникам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 9 підпункту 4.1 пункту 4 форми 2015-2;

Комментариев: 0

Добавить комментарий

Пожалуйста, не оставляйте оскорбительные, клеветнические комментарии, призывы к национальной розни, а также сообщения, не относящиеся к теме публикации. Эти комментарии будут удалены.

Защита от спама. Просто введите в поле фразу "Я не робот".